Själars förening

När någon man älskar lämnar jordelivet, kan det innebära en stor smärta. När den man mister utgör ena delen i ett 30-årigt kärleksfullt äktenskap, kan den som är kvar uppleva sig som en halv människa. Så kändes det för Barbro, när hennes man Mikael dog. Samtidigt inleddes en inre resa som fyllde henne med förundran.

I sin första bok Kärlek bortom döden berättar Barbro om hur Mikael kommer henne närmare än någonsin. Den inre resan omvandlar sorgen efter hennes fysiske man till en allt djupare själslig kärleksrelation. I sin andra bok Själars förening beskriver Mikael genom Barbro allt vackert han fått uppleva sedan han gick över till andra sidan. Vad som såg ut som ett avsked för alltid, visade sig innebära en inre resa där deras själar förenades allt mer samtidigt som de blev visade livets stora mysterier. Så här förmedlar Mikael:

“Allt vi har upplevt av kärlek tillsammans under vårt gemensamma jordeliv, och andra jordeliv, finns med oss i hur vi nu möts i själen. Därför saknar vi inget nu. Vi har med oss allt av kärlek medan vi reser mot ljuset och får till oss ytterligare av livets mysterier.”

“Genom ett totalt överlämnande av oss till varandra, har vi fått en enorm gåva – att ha tillgång till både Himmel och Jord. Vi är i varandra och det är så vi blir hela. Det är så denna form av sammansmältning i själen går till. Nycklarna är kärlek och frihet.”

Vi bär alla inom oss en Gudomlig del av vår själ. I denna gudomliga del är mänskligheten ett och samma. Till slut kommer alla själar att förenas. Denna bok inbjuder läsaren till att utforska hur ”kärlek och frihet” förenar Himmel och Jord med förhoppningen att inspirera dig på din själs resa.

Av Barbro Curman

 

Union of Souls

When a loved one leaves the physical plain, it can be intensely painful. When that person is one half of a 30 yr long devoted marriage, it’s like losing a limb. This was how it felt when Barbro’s husband Mikael departed, but amidst the grief an inner journey began that filled her with wonderment.

In her first book Love Beyond Death Barbro shares how Mikael comes closer to her than ever. Transforming her grief into a deeper soul level love. In this second book, Union of Souls, Mikael describes through Barbro all the beauty he has experienced, since he travelled to The Other Side. What seemed like a farewell forever turned out to be an inner journey to gradually unify their souls and teach them the mysteries of life. Mikael transmits:

All we experienced of love during our life together on Earth, as well as during other lives, is now with us when we meet in soul. This is why we lack nothing. We bring with us all of love while we travel to the light receiving even more of the mysteries of life.”

Through total surrender to each other we have received a great gift – access to both Heaven and Earth. We exist in each other and that is how we become whole. That is how this kind of melting together as souls happens. The keys are love and freedom.”

Within our soul we all carry a Divine part. Within this Divine part, humanity is one and the same. Eventually, all souls will be unified. This book invites to explore, how “love and freedom” connects Heaven and Earth with the hope to inspire you, a fellow soul traveller, to recognise your own Soul’s desire and path.

By Barbro Curman